1. HOME
  2. 中文
  3. 通知
  4. 关于避难信息

通知

关于避难信息

  • 公開日:2022年09月16日
  • 重要通知

警戒等级3:高龄人员等避难(日语读音:こうれいしゃとうひなん)

警戒等级4:避难指示(日语读音:ひなんしじ)

警戒等级5:紧急确保安全(日语读音:きんきゅうあんぜんかくほ)

※避难时所需时间较长的高龄人员及残障人员,建议在“警戒等级3(高龄人员等避难)“发布时,离开危险地点进行避难。

※在“警戒等级4(避难指示)“发布时,建议全部人员离开危险地点进行避难。

※“警戒等级5(紧急确保安全)“发布时,已经是无法安全避难,有生命危险的状况。千万不能等到发布“警戒等级5(紧急确保安全)“命令之时。请务必在“警戒等级4(避难指示)“发布期间及时避难。


一覧に戻る